แซ่ตั้ง ว., บุญชู น., และ พูลประเสริฐ พ. “โครงสร้างทางชุมนุมและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 41-48, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130515.