เจ๊ะมะ น., สามะ อ., และ เละนุ๊ น. “การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 49-56, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130523.