ตาเย๊ะ น., สาแรหะ ซ., และ แวกาจิ อ. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้านมจากถั่วดาวอินคา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 57-66, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130528.