ยกเชื้อ ธ. “การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ชนิดของยาและสารเสพติดชนิดใหม่ในเลือดโดยเทคนิค Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 79-87, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/130547.