จันทราอภิรักษ์ ศ., ร่มโพธิ์ภักดิ์ ธ., แก้วประสิทธิ์ จ., และ ลอยสรวงสิน อ. “ปริมาณสารโดปามีนในกล้วยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14 และ 25 องศาเซลเซียส”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 3, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 88-93, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152203.