โพธิ์นาค เ., คงเจริญ พ., และ พูลประสริฐ พ. “ความหลากหลายของหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 3, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 101-8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152218.