เจะดอเลาะ ร., เจ๊ะมะลี ซ., และ รอยิง ต. “การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลอดช่องพื้นเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 3, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 121-8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152233.