ไชยมงคล ล. “โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 3, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 129-37, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/152238.