ดอปอ ฮ., กูแวะ พ., และ เจ๊ะหลง อ. “ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ Streptomycin เบื้องต้น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 32-40, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/180493.