อนันตนุกูลวงศ์ โ., เจ๊ะแม ร., และ สาเร๊ะนุ น. “การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 47-53, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/187531.