ตาเย๊ะ น., ต่วนกาจิ ต., และ อาลี ฮ. “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 54-65, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/187532.