บุญชู น., แซ่ตั้ง ว., ตันเรือน ก., นาพิรุณ ท., และ พูลประเสริฐ พ. “การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและดอกดาวเรืองเป็นสารล่อและเหยื่อพิษ เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 1-7, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197812.