สุขพัฒน์ พ., แซ่ตั้ง ว., และ พูลประสริฐ พ. “การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตสัณฐานวิทยาเชิงจุดกำหนดของเส้นปีกแมลงปอบ้าน 2 ชนิด ระหว่าง Brachythemis Contaminata และ Diplacodes Trivialis”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 8-13, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197813.