จาเอาะ ด., อินตัน ไ., และ เจ๊ะลี อ. “การศึกษาคุณภาพน้ำและปริมาณแร่ธาตุจากแหล่งที่ใช้อุปโภคและบริโภคในเขตชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 14-18, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197814.