อนันตนุกูลวงศ์ โ., อินตัน ไ., ดาโอ๊ะ น., และ ดอเลาะ ไ. “ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 19-24, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197815.