มิตรเปรียญ ท., เสนารัตน์ ศ., เกษตระทัต เ., พูลประเสริฐ พ., บุญสมบูรณ์สกุล ส., มงคลชัยชนะ เ., จิรอังกูรสกุล ว., และ บุญยัง ป. “โครงสร้างของอัณฑะในช่วงพัฒนาขั้นสมบูรณ์ของปลาน้ำลึกชนิด Gavialiceps Javanicus จากทะเลฝั่งอันดามัน ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 74-83, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216588.