โตมอญ ช., เพ็ญโพธิ์ ภ., ตันเรือน ก., นาพิรุณ ท., ลิขิตตระการ ณ., J. R. D. Torres, และ พูลประเสริฐ พ. “ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 94-103, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216647.