นิคม จ., มอลอ น., ปูตะ ซ., สาแระ ส., บาโง ซ., ยูโซะ โ., และ หะยีมะสาและ ว. “วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 66-73, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216762.