เอียดเต็ม ภ., ยามิรูเด็ง ก., และ สุขจันทรา จ. “การพัฒนาปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella Gibbosa)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 113-21, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/223240.