กรรไพเราะ ก., กาเจ็ง อ., และ เละนุ๊ ก. . “การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 68-77, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/228145.