ฮารน ว. “การเตรียมสารประกอบ Ni–based Oxides โดยวิธีการตกตะกอนร่วมทางเคมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 17-27, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/235827.