โกกนุทาภรณ์ ค. “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 1-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/236350.