มะตูแก บ., หะยีสาและ ซ. ., และ แกะซิ น. . “ผลของการใช้น้ำหมักสมุนไพรบางชนิดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่นกกระทาญี่ปุ่น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 78-84, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/240176.