เหลืองฐิติกาญจนา ส., และ ทองดอนยอด ค. “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโปรโตพลาสต์แฝก (Vetiveria Zizanioides)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 95-103, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241122.