เสนารัตน์ ศ., สุดทองคง ช., เกษตระทัต เ., มงคลชัยชนะ เ., จิรอังกูรสกุล ว., ภารา ช., และ วงษ์กำแหง ก. . “[Retracted Article] จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทนปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 104-11, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241223.