ดำรงรักษ์ อ. “ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 122-31, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241413.