ทนงการกิจ ห. ., กันวะนา ส. ., และ คงกระพันธ์ ป. . “การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มด้วยการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมลมร้อน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 6, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. 162-70, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241535.