ราชา ส., ราชา ก., และ หิรัตนพันธุ์ เ. “การจำลองการจับเชิงโมเลกุลของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาจากเมล็ดกัญชง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 132-40, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/241946.