ศิริขันธ์แสง ป. ., เกิดลาภ เ. ., และ นุกาศรัมย์ ว. . “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter Pasteurianus TISTR 102”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 1-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/242310.