ปิยะบุญ อ., ขาวสุริจันทร์ ร., และ วิริยะภูมิสิริ อ. “การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium Inundatum ในการควบคุมจอก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, น. 20-26, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/242479.