จักรานุวัฒน์ น., และ คุณจันทร์สมบัติ พ. “การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมแป้งเกาลัดเสริมไลโคปีนจากมะละกอ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 145-53, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/244718.