จิโน ธ., และ สุระวัง ส. “สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Archeta Domestica) ที่สกัดด้วยเอนไซม์อัลคาเลส”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2021, น. 1-11, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/245271.