นุ่นแก้ว โ., หะยีสาและ ด. ., ก้อเด็ม ช. ., ภัทรพฤกษา ศ., และ อัลมุมีนีน อ. . “ความเข้มข้นที่เหมาะสมขององค์ประกอบน้ำยาพรมศพเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 154-61, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/246711.