สะวะรัตน์ ส., ขาวมี ข. ., สีห์ชำนาญธุรกิจ ว., พูนภักดี จ., และ อ่อนทอง จ. “การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางพารา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2021, น. 29-37, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/248122.