บาฮะคีรี ม. ., วุฒิวงศ์ เ., อาแยกาจิ พ. ., โตะโมะ ซ., และ มะแน น. . . “ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 6, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 200-1, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/248536.