บุญวงศ์ น., และ เอี่ยมเพ็ง ป. . “ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 28-34, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251055.