หมวดฉิม เ., โด ม. ., ฉั่วสุวรรณ ศ. ., หมัดอาดัม ส. ., ศิริวัฒน์ อ., และ อนุตรพงษ์สกุล ส. “ความเหมาะสมของน้ำประปาและน้ำบ่อตื้นสำหรับการบริโภคของชุมชนพื้นที่ตำบลสำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 6, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. 211-8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251106.