วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. บ. “บรรณาธิการแถลง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/251584.