พิศภักดิ์ ป. “การประเมินการได้รับปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 43-52, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253146.