ตาเย๊ะ น., สุขจันทรา จ. ., ณ นคร ค. ., และ กาแมแล ร. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิล”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 1-8, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253437.