บัวชาติ ส., พวงพี ป., และ แจ่มใส ณ. “ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus Sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 63-71, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/253810.