คุณสุข ช., นาคเอี่ยม ส. ., สุราวุธ เ., และ เอกตาแสง อ. . “นิเวศวิทยาประชากร และชนิดอาหารของปูหินขาลาย Charybdis Annulata (Fabricius, 1798) ในบริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 46-55, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/255031.