สภาพพร น., และ ชะอุ่มผล ป. “การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus Cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 66-73, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256144.