บินมะแอ ห., สาเหาะ ส. . ., ดอเล๊าะ ม. . ., และ หะยีวาเงาะ ซ. . . “กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter Nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 19-27, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256550.