ดิษฐเจริญ ณ. ., นิลละออ ท. ., สวนมะลิ ว., จันทร ก. ., และ ปัญญา ป. . “จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยตัวดูดซับไมยราบยักษ์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 7, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 74-84, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256557.