สังข์ทอง จ. ., และ เพ็งหนู อ. . “ผลของแมกนีเซียมร่วมกับ Bacillus Subtilis สายพันธุ์ SM1 ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rigidoporus Microporus สายพันธุ์ NK6 ในระดับห้องปฏิบัติการ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 1-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256595.