ฤทธิ์มณี ธ. ., และ คงแก้ว ส. . “สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารริมบาทวิถีในตลาดอาหารกลางคืน จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 10-18, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256682.