บุญกำเหนิด ธ. ., ศิริพัธนะ ช. ., เวชสิทธิ์ พ., จิใจ ซ. ., และ รักมาก น. . “การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์ แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 38-49, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256760.