คุ้มทรัพย์ ร. ., และ ชูมณี เ. . “โครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมกับเครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์ สำหรับการตรวจวัด คัดกรองสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในตัวอย่างผักด้วยการสกัดแบบแคชเชอร์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 28-37, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/256993.