สีเผือก พ. ., เลี่ยมนิมิตร น. ., และ ปรีชา ช. “ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์ต่อการควบคุมโรคแคงเกอร์ของส้มโอทับทิมสยาม ที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas Citri Subsp. Citri ในสภาพแปลงปลูก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 19-28, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/258182.